FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Ei tarkistettavissa – Tiilikainen: Metsiä voidaan hakata 80 miljoonaa kuutiota vuodessa

  06.03.2019 Toimitus

  Ympäristöministeri
  Kimmo Tiilikainen (kesk) puolustaa Suomenmaassa(13.10.2018) hallituksen linjausta, jonka mukaan hakkuumääriä on
  varaa kasvattaa 66 miljoonasta kuutiosta 80 miljoonaan kuutiota
  vuosittain.
  Ministeri esittää jutussa, että hiilinieluja
  voidaan vahvistaa viisikohtaisen ohjelman avulla ja samalla kasvattaa
  hakkuita. Hän myös muistuttaa, että hakkuumahdollisuudet riippuvat
  metsien kasvusta.
  IPCC-ilmastopaneelin
  viimeisin raportti korostaa hiilinielujen merkitystä
  ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tiilikaisen mukaan Suomen metsien
  käyttö on tuoreen raportin valossa kestävällä tasolla.

  Faktabaarin
  tuomio:
  Väitettä
  ei voi todistaa oikeaksi, eikä vääräksi. Asiantuntijat olivat
  erimielisiä hiilinielujen merkityksestä ilmastopolitiikalle,
  hakkuiden vaikutuksesta hiilinieluun sekä kestävästä hakkuiden
  tasosta. Tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuuksia ja metsän
  kasvua on vaikea ennustaa. Uudet uhkakuvat voivat toteutuessaan
  pienentää hiilinielua merkittävästi. Tällaisia ovat esimerkiksi
  laajat metsäpalot ja tuholaiset.

  Onko
  80 miljoonan kuution hakkuutaso kestävä Suomen ilmastopolitiikan
  kannalta?
  Asiantuntijat
  eivät kyenneet antamaan asiaan yksiselitteistä vastausta.
  Vastauksissa nousivat esiin erityisesti neljä asiaa: mihin puuta
  käytetään, kuinka hyvin metsä kasvaa tulevaisuudessa, EU:n
  maankäyttösektoria koskevan LULUCF-asetuksen vertailutasot ja
  hiilinielujen riittämättömyys globaalisti.
  Metsä
  sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ilmakehästä. Yksi tonni puuta
  sitoo noin 1,5 tonnia hiilidioksidia. Vuonna 2016 Suomen hiilinielu
  oli 27,3 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia,
  mikä vastaa 46 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (Maa- ja metsätalousministeriö).
  Mikael
  Hildén Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) vertasi hakkuiden
  lisäämistä velan ottamiseen, koska lisähakkuita voi verrata
  suoraan päästöjen lisääntymiseen.
  − Jos
  saamme muunnettua nämä lisähakkuut niin, että päästöt
  vähenevät muilla sektoreilla entistä voimakkaammin, on mahdollista
  käyttää metsää toisella tavalla kuin jos päästöt jatkavat
  kasvuaan, Hildén sanoo.
  Jos
  puulla korvataan tuotteita, joiden ilmastokuormitus on erityisen
  raskas, voidaan saavuttaa päästövähennyksiä. Tätä kutsutaan
  substituutiohyödyksi. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa puun käyttö
  on ilmaston näkökulmasta kannattavaa, jos sillä korvataan terästä,
  jonka valmistaminen aiheuttaa merkittävästi päästöjä. Samalla
  pitkäikäiset puutuotteet kasvattavat hiilivarastoa. Sen sijaan
  esimerkiksi energiasektorilla puun käytön lisääminen aiheuttaa
  ilmastolle usein enemmän taakkaa kuin hyötyjä.
  − Hakkuiden
  vaikutus hiilinieluun näyttäisi olevan niin voimakas, että meidän
  on todella vaikea lyhyellä aikavälillä perustella hakkuita
  ilmastonmuutoksen hillinnällä. Tyypillisesti nielu pienenee enemmän
  kuin saamme aikaan korvaamalla sillä uusiutumattomia raaka-aineita,
  Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta SYKEstä sanoo.
  Kun
  puulla korvataan fossiilisia polttoaineita, valmistusprosessissa voidaan menettää jopa puolet sen sisältämästä energiasta. Tämä
  riippuu valmistusprosessin hyötysuhteesta. Tietyt metsäteollisuuden
  sivutuotteet, kuten kuorihake, on järkevää käyttää energiaksi.
  Metsäteollisuus käyttää ne tällä hetkellä pitkälti omiin
  prosesseihinsa. Jos puuta halutaan käyttää energiakäyttöön
  laajemmin, eivät hakkuutähteet riitä, vaan hakkuita jouduttaisiin
  kasvattamaan, minkä seurauksena nielu pienisi.
  Lisäksi substituutiohyödyt saattavat olla hyvin erilaisia pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.
  Muutamana lähivuosikymmenenä, jolloin suurimmat päästövähennykset
  on saatava aikaan, puunkäytön lisääminen ei ole riittävän
  tehokas keino ilmastopolitiikan näkökulmasta.
  Suomen
  metsien hiilinielujen vaikutusta voi tarkastella kahdella tapaa:
  suhteessa Suomen omiin ilmastovelvoitteisiin tai osana globaalia
  hiilinielujen tarvetta.
  EU:n
  päästövähennystavoitteet, jotka tulevat Kioton sopimuksesta,
  sitovat myös Suomea. Metsien hiilinielut sisältyvät LULUCF-asetukseen,
  joka määrittelee miten metsäsektorin ja maatalouden päästöt
  huomioidaan EU:n ilmastotavoitteissa.
  Kukin
  EU-maa on ehdottanut Euroopan komissiolle oman vertailutason,
  jollaisena hiilinielut tulee säilyttää. Jos hiilinielut pienenevät
  vertailutasosta, joudutaan päästövähennyksiä etsimään lisää
  muilta sektoreilta (päästökaupan ulkopuoliset taakanjakosektorit)
  tai ostamaan LULUCF-yksiköitä muilta EU-jäsenmailta. Työ
  EU-komissiossa valmistuu vuonna 2020, jonka jälkeen metsien
  hiilinielun vaikutusta ilmastopolitiikkaan kyetään arvioimaan
  paremmin.
  Suomen
  ilmastopolitiikan toteuttamisesta vastaa Suomen valtio. Valtio ei ole
  luonut mekanismia, joka velvoittaisi metsänomistajia pysymään
  hakkuissa vertailutason alapuolella.
  Globaalisti
  hiilinielujen tarve on vuoteen 2100 mennessä noin 700
  miljardia tonnia hiilidioksidia. Se on keskimäärin 10 gigatonnia
  vuodessa. Tämä vastaa noin 25 prosenttia nykyisistä fossiilisista
  hiilidioksidipäästöistä.
  − On
  mahdotonta antaa vastausta siihen, millainen hiilinielujen taso on
  Suomessa riittävä, kun globaalisti hiilinielujen tarve on varsin
  mittava, Sampo Soimakallio (SYKE) sanoo.

  Hiilinielu
  – kasvaa ja pienenee?
  Hiilinielun
  kokoon vaikuttaa merkittävästi metsän kasvu. Metsien
  kasvuennusteisiin taas liittyy väistämättä huomattavaa
  epävarmuutta. Siksi ei voida etukäteen lyödä täsmällisesti
  lukkoon hakkuutasoa, joka pitää yllä tietyn (vuotuisen) nielun
  pitkällä aikavälillä, vaan nielujen ja hiilivarastojen muutoksia
  on seurattava.
  − Jos
  metsän kasvu kiihtyy merkittävästi tulevaisuudessa, hiilinielu ei
  välttämättä pienene nykytasosta 80 miljoonan kuution hakkuilla.
  Jos metsän kasvu taas ei kiihdy, hiilinielu pienenee, Sampo
  Soimakallio (SYKE) sanoo.
  Pekka
  Kauppi, ympäristönsuojelun professori emeritus Helsingin
  yliopistosta, muistuttaa, että vuosina 1990–2017 hakkuumäärät
  Suomessa kasvoivat ja siitä huolimatta nielu vahvistui. Syynä on
  ollut voimakkaasti lisääntynyt kasvu.
  Suomessa
  ei 1970-luvulla ollut lainkaan metsien hiilinielua. Metsä kasvoi
  vuodessa saman verran kuin sitä hakattiin. Syynä hiilinielun
  syntyyn on metsän kasvun voimakas lisääntyminen viimeisen 30–40
  vuoden aikana.
  − Tilannetta
  on analysoitu ja tulos on hyvin selkeä. Tämä on metsänhoidon
  ansiota, Kauppi sanoo.
  Metsien
  kasvua kiihdyttää metsänhoidon lisäksi ympäristön muuttuneet
  olosuhteet, kuten kasvukauden aikaisen lämpösumman kertyminen
  suuremmaksi. Tämä selittää noin 37 prosenttia kasvun
  kiihtymisestä.
  Hiilinielu
  on hiilivarasto, jonka koko kasvaa. Jos metsän kasvu ylittää
  poistuman, puuston hiilivarasto karttuu, mikä tarkoittaa
  hiilinielun olemassaoloa. Jos siis metsiin jäävä puun määrä on vuoden mittaan karttunut, puusto on toiminut
  hiilen nieluna.
  Poistuma
  sisältää hakkuut ja puuston, joka kuolee metsistä luonnollisesti
  tai tuhojen seurauksena. Lisäksi metsien hiilinieluun lasketaan
  mukaan maaperän vaikutus hiilinieluun.
  Tässä
  jutussa oleva video esitettiin Tieteiden yössä 10.1.2019. Videolla
  sanotaan, että metsämaan hiilinielu ilman puutuotteita on 34,1
  miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Uusin
  kasvihuonekaasuinventaario tarkensi edellisen inventaarion tietoja
  videon julkaisun jälkeen. Uusimman inventaarion mukaiset luvut ovat
  metsämaalle 27 miljoonaa tonnia ja koko LULUCF-sektorille 20,4
  miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Vuoden 2016 luku on 34,1
  miljoonan hiilidioksiditonnin sijasta 25,7 miljoonaa tonnia.
  Laskentamenetelmää on muutettu, eivätkä uudet luvut ole
  vertailukelpoisia videolla esitetyn kanssa.
  Siinä
  vaiheessa, kun videota tehtiin, Luonnonvarakeskuksen (Luke)
  asiantuntija Aleksi Lehtonen arvioi, että nielu todennäköisesti
  pienenee. Videon jälkeen julkaistut uudet luvut paljastivat, että
  nielu kasvoi hiukan edellisestä vuodesta. Tämä johtuu siitä, että
  metsien kasvu kiihtyi enemmän kuin hakkuut, jotka nekin lisääntyivät
  edellisestä vuodesta.
  Vuonna
  2017 nielu oli pienentynyt noin 16 prosenttia vuoteen 2010
  verrattuna. Hakkuista huolimatta sektorin nettonielu kasvoi vuodesta
  2016, koska puutuotteiden muodostama hiilivarasto kasvoi ja muiden
  maankäyttöluokkien päästöt vähenivät (Luonnonvarakeskus).
  On tyypillistä, että nielun koko vaihtelee vuosittain jonkin
  verran, koska myös hakkuiden ja metsätuhojen määrät vaihtelevat.

  Kaksi
  ongelmaa: maailmankauppa ohjaa kysyntää ja Lapin metsät hakataan
  liian nuorina
  Keskustelu
  hiilinielujen riittävästä tasosta voi johtaa harhaan siinä, millä
  logiikalla metsää hakataan. Meillä ei ole lainsäädäntöä, joka
  hakkuita estäisi.
  − Päätöksen
  hakkuista tekee aina metsän omistaja, Aleksi Lehtonen (Luke) sanoo.
  Pekka
  Kauppi Helsingin yliopistosta muistuttaa, että elämme
  kansainvälisen kaupan järjestelmässä, jossa hakkuita ohjaa
  teollisuuden kysyntä. Ihmiset ostavat pahvilaatikoita, huonekaluja
  ja lautoja.
  − Jos
  Suomen teollisuus ei niitä toimita, hollantilaiset ostavat ne
  jostain muualta. Tämä on tavallaan nollasummapeli. Se voi näyttää
  nätiltä Suomen hiilitaseessa, mutta tilanne ei parane globaalisti,
  jos hakkuut siirtyvät Venäjälle, Kanadaan tai Etelä-Amerikkaan,
  Kauppi sanoo.
  Kaupin
  mielestä voikin olla järkevämpää vastata kysyntään Suomesta
  käsin, koska täällä on ekologisesti kestävä metsänhoito ja
  materiaalitehokas teollisuus.
  Hakkuiden
  vaikutus hiilinieluun voidaan joissain tapauksissa minimoida sillä,
  että hakataan varttuneempaa metsää, joka ei enää sido
  hiilidioksidia yhtä tehokkaasti kuin hyvässä kasvussa oleva metsä.
  Hyvässä kasvussa olevan metsän hakkaaminen aiheuttaa merkittäviä
  kasvutappioita ja siten pienentää hiilinielua poistettuun
  puumäärään nähden kaikkein voimakkaimmin.
  Lapissa valtion mailla on paljon vanhaa suojeltua metsää, mutta sen
  talousmetsät ovat varsin nuoria. Metsähallitus tulouttaa valtiolle
  vuosittain noin 100 miljoonaa euroa.
  − Jos valtio olisi valmis tinkimään tästä tuloutustavoitteesta ja
  tyytymään vaikkapa 50 miljoonaan euroon, Lapin metsät saisivat
  kasvaa pidempään, Kauppi sanoo.
  Kysymys
  hakattavan metsän iästä johtaa kuitenkin ilmastopolitiikan
  näkökulmasta helposti harhaan. Nuori metsä kasvaa vanhaa
  tehokkaammin, mutta kun vanhaa metsää hakataan ja siitä tehdään
  lyhytikäisiä tuotteita, palautuu ilmakehään merkittävästi
  enemmän hiilidioksidia. Vanhaan metsään on sitoutunut hiiltä
  paljon enemmän kuin nuoreen. Sen kompensoiminen metsää
  kasvattamalla kestää vuosikymmeniä.

  Linkkejä
  Videolla
  käytetty arvio hiilinielusta perustuu Suomen maaraporttiin“>Suomen
  maaraporttiin YK:n
  ilmastosopimukselle (s. 281, taulukon ylin rivi).
  Tiilikaisen
  esittämä tavoite hakkuiden nostamisesta tasolle 80 miljoonaa
  kuutiota perustuu hallituksen Energia- ja ilmastostrategiaan (s. 66) ja Kansalliseen metsästrategiaan (taulukko,
  s. 41).
  Luonnonvarakeskus: virheellisiä väittämiä metsänielusta
  ja ilmastopolitiikasta ja LULUCF-asetuksen vaatima vertailutaso pähkinänkuoressa.

  Otsikkoa muokattu 7.3.: lisätty ei tarkistettavissa  Jaa eteenpäin