FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Avoin Yhteiskunta ry (Faktabaari)

  Avoin yhteiskunta ry on vuonna 2011 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on edistää yhteiskunnan avoimuutta monipuolisesti.

  Suomeen on syntynyt 2000-luvulla vahva avoimia toimintamalleja edistävä verkosto, joka ilmentyy muun muassa avoin data, avoin tieto ja avoin hallinto -liikkeinä. Avoin yhteiskunta ry. on osa tätä kokonaisuutta ja pyrkii toimimaan jäsenistönsä kiinnostuksen ohjaamana erityisesti niillä osa-alueilla, missä muut eivät toimi. Tarkoituksemme ei ole luoda päällekkäistä toimintaa vaan toimia osana aktiivisia projekteja tai liikkeitä aina kun mahdollista ja luoda itse hankkeita silloin kuin sopivaa muuta toimijaa ei ole näköpiirissä jäsenistöä kiinnostaville aktiviteeteille.

  Yhdistyksen pitkäaikaisin hanke on alkujaan vuoden 2014 Europarlamenttivaaleihin perustettu Faktabaari -faktantarkistuspalvelu. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteiskunnan faktapohjaista julkista keskustelua ja informaatiolukutaitoa. Faktabaari on suunnattu niin toimittajille, ehdokkaille ja ennen kaikkea lähdekriittisille kansalaisille. Palvelun sisältö on avointa (Creative Commons - Attribution -lisenssillä).

  Lisää tietoja hankkeesta ja sen taustoista löydät Faktabaari.fi:stä tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen hallitukseen (hallitus(at)avoinyhteiskunta.me) puheenjohtajanaan Mikko Salo (mikko.salo(at)iki.fi).

  Ajankohtaista osion blogeilla yhdistys viestii pääosin Faktabaaria tukevasta toiminnastaan.

  Yhdistys myös valvoo, että Faktabaarin toimitus toteuttaa Faktabaarin sivuilla julkaistuja avoimuusperiaatteita. Faktabaari on journalistisesti riippumaton yhdistyksestä. Yhdistyksen ja Faktabaarin suhde on määritelty yhdityksen säännöissä:


  AVOIN YHTEISKUNTA RY:N SÄÄNNÖT 


  1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Avoin yhteiskunta ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

  2 § Tarkoitus ja toiminta

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuoda yhteiskunnallinen päätöksenteko lähelle kansalaista sekä antaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

  Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään laajapohjaista, eri näkökulmia huomioivaa arvokeskustelua yhteiskunnan roolista ja ihmiskunnan kehittymisen mahdollisuuksista 2000-luvulla, yksilön roolista ja mahdollisuuksista osana yhteis- ja ihmiskuntaa sekä toimimaan näiden mahdollisuuksien toteuttamiseksi käytännössä. Yhdistys pyrkii myös muovaamaan asenneilmapiiriä sekä myötävaikuttamaan edellä mainittujen perusarvoja edistävän lainsäädännön luomiseen. Avoimen, vapaan ja tasa-arvoista ihmisyyttä kunnioittavan yhteiskunnan edistämiseksi yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan valtiollisiin asioihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
  - järjestää kansalais- ja tiedotustoimintaa\, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia\, kursseja ja kokouksia
  - harjoittaa koulutus-\, julkaisu- ja valistustoimintaa
  - tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja
  - mahdollistaa toimituksellisesti riippumatonta Faktabaari -faktantarkistus ja informaatiolukutaitopalveluaanfaktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta.
  - toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

  Yhdistys vastaa Faktabaarin taloudesta ja vastaavan toimittajan valinnasta, työsopimuksesta ja tarvittaessa irtisanomisesta. Sisältöjen osalta Faktabaarin toimitus on itsenäinen ja toimii www.faktabaari.fi alustalla avoimesti ilmoitettujen toimitusperiaatteiden ja kansallisten ja kansainvälisten avoimuus koodistojen puitteissa. Faktabaarin sisällöistä vastaa vastaava toimittaja, jonka toimituksellista itsenäisyyteen yhdistys voi puuttua tarvittaessa verkkosivuilla avoimesti julkaistujen toimitusperiaatteiden rikkomisen johdosta. 

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

  3 § Jäsenet

  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyslain (503/1989) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityishenkilö tai rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla.

  5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

  Jäseniltä perittävästä liittymis- ja vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous.

  6 § Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä.

  Hallitus valitsee Faktabaarin vastaavan toimittajan. Hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi olla samanaikaisesti Faktabaarin vastaava toimittaja. 

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

  Yhdistyksen hallituksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.

  7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

  8 § Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, mikä on myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan toimikausi.

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa tilinpäätöksestä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

  9 § Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana

  Oikeus aloitteen tekemiseen yhdistyksen kokouksiin on kaikille jäsenillä.

  Yhdistyksen kokous päättää tarvittaessa Faktabaarin vastaavan toimittajan erottamisesta hallituksen esityksestä annettuaan hänelle tilaisuuden tulla kuulluksi. 

  10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava yhdistyksen kotisivulla sekä yhdistyksen sähköisellä postituslistalla
  vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

  11 § Yhdistysten kokousten työjärjestys

  Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokoukselle valittu puheenjohtaja, joka ei voi olla yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen kokous valitsee lisäksi kokoukselle sihteerin, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

  Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Jokaiseen vaalilippuun tulee merkitä yhtä monta nimeä kuin on valittavia.

  Kun valittavia on vain yksi, noudatetaan vaalissa enemmistövaalitapaa. Valituksi tuleminen edellyttää ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestyskierros
  kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi. Mikäli äänet menevät tasan toisella äänestyskierroksella, ratkaistaan vaali arvalla. Kun valittavana on samanaikaisesti useampia henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena vaalina.

  Vaalissa voidaan äänestää vain ehdolle asetettuja henkilöitä. Jokaiseen vaalilippuun tulee merkitä yhtä monta nimeä kuin on valittavia.

  Vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen. 

  Valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

  12 § Vuosikokous

  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  - kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen\,
  - tilinpäätös\, toimintakertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto\,
  - tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille\,
  - toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle\,
  - liittymis- ja jäsenmaksusta päättäminen\,
  - puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta\,
  - tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta sekä
  - muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.

  13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

  Jaa eteenpäin