Avoin yhteiskunta ry. kerää varoja Faktabaarin toiminnan tukemiseksi
Varoja kerätään suoraan yhdistykselle täydentämään Faktabaarin lyhytkestoista hankerahoitusta. Lisäksi Avoin yhteiskunta ry perustaa säätiön, jonka pääoman tuotolla ajan oloon pystytään rahoittamaan kestävästi myös Faktabaarin perustoimintoja ja kehittämistä. Fakta-säätiö perustetaan Faktabaarin 10-vuotispäivänä 2.4.2024. Sen pääomakeräystä hoitaa Faktabaarin ystävistä koostuva kummiryhmä.

Tule mukaan mesenaatiksi.

www.tuefaktabaaria.fi #TueFaktabaaria

Kiitos!Yhdistyksen hallituksen mandaatti varainkeräykselle

Suomessa tarvitaan vahva riippumaton kansalaisyhteiskunnan toimija tukemaan kansalaisia digitaalisessa informaatioympäristössä, joka on globaalien alustojen ja tekoälyn vauhdittamien algoritmien dominoimana yhä moniulotteisempi ja jonka haasteellisuutta sota Euroopassa ja globaalin geopoliittisen kamppailun voimistuminen entisestään kasvattavat. Tarvitaan resilienssiä ja sitä ylläpitävää digisivistystä.

Sodan informaatiotulvaa seuratessa yhä selvemmäksi on tullut, kuinka tärkeää sekä päättäjien että kansalaisten on tietoyhteiskunnassa osata tunnistaa ja suojautua netissä nopeasti leviävältä informaatiomanipulaatiolta. Mitä tahansa tunnutaan osattavan manipuloida. Viimeistään nyt, viimeaikaisten kokemusten valossa on tunnustettava, että digitaalinen informaatiovaikuttaminen on myös sodankäynnin muoto.

Luotettavaan tietoon perustuva avoin kansalaiskeskustelu on demokratian edellytys. Digiaikana demokratia ja kansakunnan kokonaisturvallisuus edellyttävät kansalaisyhteiskunnan valmiuksien jatkuvaa päivittämistä. Perinteisen median portinvartijarooli on heikentynyt, ja digitaalisessa informaatioympäristössä välitettävän informaation luotettavuuden arviointi on jäänyt yhä enemmän kansalaisille itselleen. Siksi kansalaiset tarvitsevat malttia, digitaalista informaatiolukutaitoa ja faktantarkistusosaamista sekä niitä tukevaa luotettavaa ja riippumatonta journalistista faktantarkistusta. Hyvät digitaaliset valmiudet auttavat suojautumaan sosiaalisessa mediassa esiintyvältä manipulaatiolta ja vihapuheelta, jotka polarisoivat yhteiskuntaa ja rapauttavat demokratiaa.

Avoin yhteiskunta ry:n Faktabaarina tunnettu toiminta digitaalisen informaatiolukutaidon ja faktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta on kymmenen vuoden aikana pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin.

Faktabaarin työ alkoi muutaman kansalaisaktivistin toimesta vuoden 2014 EU-vaalien faktantarkistajana osana kansainvälistä faktantarkistusliikettä. Faktabaari on ollut ensimmäisenä Suomessa ja eturivissä Euroopassa edistämässä faktantarkistuksen globaalia laatukoodistoa. Journalistisessa faktantarkistuksessa Faktabaari on tällä hetkellä ainoa riippumaton suomalaistoimija. Vuodesta 2017 lähtien Faktabaari on toiminut myös kansainvälisenä edelläkävijänä panostamassa tarkistustoiminnan rinnalla kansalaisten digitaaliseen informaatiolukutaitoon.

Kansalaisvetoisena, poliittisista ja kaupallisista digitaalisen vallan käyttäjistä vapaana Faktabaarion oikea taho edistämään digisivistystä ja sitä kautta kansalaisyhteiskunnan resilienssiä. Faktabaari vastaa digiajan tarpeisiin jatkumona 1700-luvun lopulta alkaneessa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan sivistys- ja valistustoiminnan ketjussa.

Digitaalinen informaatiolukutaito = kyky löytää, saada käyttöönsä, tulkita, analysoida, hallita, ymmärtää, luoda ja levittää >informaatiota turvallisesti ja asianmukaisesti sosiaalisessa mediassa digitaalitekniikan avulla. Digitaalisessa >informaatiolukutaidossa korostuu kriittisen ajattelun merkitys ja taito tehdä harkittuja arvioita kaikesta informaatiosta, >jota löydämme ja käytämme. Se on digiajan kansalaistaito._

Mitä Faktabaari käytännössä tekee?

Faktabaari on digiajan informaatioekosysteemissä yleishyödyllinen toimija - keskustelun herättelijä, koordinaattori ja kehittäjä. Se edistää faktapohjaista julkista keskustelua ja digitaalista informaatiolukutaitoa julkaisemalla yleistajuisia oppaita ja videoita, järjestämällä ja osallistumalla koulutuksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, laatimalla faktantarkistuksia yhteiskunnallisesti merkittävistä väitteistä sekä viestimällä näistä sosiaalisen median kanavillaan. Faktabaarin edustajat ovat lisäksi jo pitkään myötävaikuttaneet EU:n ja kansallisen tason linjauksiin disinformaation rajoittamiseksi ja esimerkiksi sosiaalisen median alustayritysten toimien läpinäkyvyyden parantamiseksi eri asiantuntijaryhmien jäseninä eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa faktantarkistusverkostoissa käytännössä usein ainoana edustajana Suomesta. Vuodesta 2021 Faktabaari on osallistunut EU:n osarahoittamaan pohjoismaisten tutkijoiden, mediakasvattajien ja faktantarkistajien NORDIS-verkostoon informaatiohäiriöiden rajoittamiseksi.

Faktabaarin neljä toisiaan täydentävää toimintakokonaisuutta:

 1. “Faktabaari EDU” – kansalaisten digitaalinen informaatiolukutaito ja mediakasvatus
 2. “Faktabaari PRO” – kansainvälisen tason digitaalinen faktantarkistus journalistien kanssa; tavoitteena toimia riippumattomana ja kokoavana osaamiskeskuksena Suomen varsin keskittyneessä journalistisessa ympäristössä
 3. “Factbar-verkostot” − kansainvälisten verkostojen ylläpito parhaiden käytäntöjen omaksumiseksi ja jakamiseksi
 4. “Faktabaari FORUM” – keskustelufoorumi uusien digiajan kansalaisyhteiskunnan haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi yhdessä sidosryhmien (tutkijat, opiskelijat, viranomaiset, päättäjät) kanssa. Esimerkkiteemana vaalit ja niihin liittyvä vaalilukutaito, joista Faktabaarille kertynyt vankkaa kokemustaFaktabaarin toiminta on saanut lukuisia tunnustuspalkintoja, viimeisimpänä vuonna 2023 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja Alfred Kordelinin palkinnon.

Aiemmista palkinnoista mainittakoon mm. Bonnierin Suuri Journalistipalkinto (2015) ja EU:n EuropCom-viestintäpalkinto (2015). Faktabaarin ja sen verkostojen toiminta tietämisen vapauden puolesta on myös palkittu jopa kahdesti Chydenius-säätiön avoimuusmitalilla (2019 ja 2022). Faktabaarin työn saamasta tunnustuksesta lisää verkkosivuiltamme.

Jotta Faktabaari voi täysimääräisesti edistää tiedon laatua ja kansalaisten tarvitsemia taitoja digitaalisen informaatioympäristön ymmärtämiseksi, sen toiminta on nostettava täyteen potentiaaliinsa vahvistamalla sen rahoitusta.

Faktabaarin toimintaa on tähän asti hoidettu lyhytkestoisen hankerahoitusten (150 000€/vuosi) puitteissa ja talkoovoimin. Rahoitusta on saatu yksityisiltä säätiöiltä ja myös mm. EU:n ja ministeriöiden kilpailluista hankerahoituslähteistä sekä Sitralta. Projekteittain hankittava rahoitus varmistaa Faktabaarin toiminnan säilymisen laadukkaana, dynaamisena ja kansainvälisenä. Hankerahoitusta ei voida kuitenkaan (pääsääntöisesti) käyttää toiminnan ylläpitokuluihin eikä uusilta hankkeilta vaadittaviin omarahoitusosuuksiin eikä se mahdollista uusissa hankkeissa koordinaatioroolia.

Visio Faktabaarista entistä tehokkaampana ennakoivana toimijana, joka vahvistaa digisivistynyttä ja resilienttiä kansalaisvetoista yhteiskuntaa ja demokratiaa, edellyttää toteutuakseen pitkäaikaisen strategian ja kestävän rahoituspohjan. Tarvittava strategiatyö ja toimintojen ja hallinnon ylläpito, kehittäminen ja koordinointi eivät voi tapahtua enää vapaaehtoisvoimin ja lyhyen projektirahoituksen turvin. Tavoitteena on toiminnan rahoituksen merkittävä kasvattaminen siten että toiminnan vuotuinen kokonaisbudjetti olisi n. 375 000-425 000€/vuosi.

Faktabaarin toiminnan ylläpito ja kasvattaminen edellyttävät panostuksia seuraavasti:

 • Henkilökulut (toiminnanjohtaja (FORUM), vastaava toimittaja (PRO), EDU-vastaava, viestintä/hallintovastaavat (osa-aikainen), yht. 4 henkilötyövuotta, 250 000-300 000€ /vuosi
 • infra (tilavuokrat, laitteet, verkkosivustot) 25 000€ /vuosi
 • ostopalvelut (seminaarijärjestelyt ml. markkinointi, viestintä) 25 000€ /vuosi
 • matkat (kansainvälinen verkostoituminen) 25 000€ /vuosi
 • muu (ml. oma rahoitus projekteihin) 50 000€

Kokonaisbudjetti: yhteensä 375 000 – 425 000€ /vuosi, josta hankerahoituksen osuus 150 000-200 000€Visionsa saavuttamiseksi Avoin yhteiskunta ry on käynnistämässä viisivuotisen hankkeen varmistaakseen hankerahoituksen rinnalle pysyvän perusrahoituksen. Selvitettyään kestäviä vaihtoehtoisia perusrahoituksen muotoja hallitus on päätynyt valmistelemaan ratkaisuna Faktabaarin tukisäätiötä.

Ratkaisun kulmakivenä nähdään riippumattomilta tahoilta, eli yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä ja säätiöiltä kerättävät lahjoitukset säätiöpääomaksi, jonka tuotoilla katetaan toiminnan vuotuinen perusrahoitustarve, 200 000-250 000€. Perustettavan tukisäätiön säännöillä varmistetaan rahoituksen avoimuus ja sen kohdistuminen Faktabaarin läpinäkyvään toimintaan digiajan demokratian vahvistamiseksi.

Ratkaisu edellyttää mittavaa varainhankintaa, n. 5 milj. €., mihin yhdistys tarvitsee resursseja ja aikaa. Tavoitteena on kerätä koko pääoma vaiheittain noin viidessä vuodessa v. 2023–2028.

Lisäksi tälle väliajalle yhdistys etsii “siltarahoituksen”.

Avoin yhteiskunta ry:n Faktabaarin rahoitussuunnitelma pähkinänkuoressa:

 1. Hankerahoitus 150 000-200 000€/vuosi
  • kotimainen (säätiöt, Sitra), eurooppalaiset/pohjoismaiset kilpaillut hankerahoituslähteet
  • muu
 2. Perusrahoitus 200 000-250 000€/vuosi
  • “siltarahoitus” vuosille 2023-2028 (säätiöt, muut)

Varainkeräyksen lopputulemana on Faktabaarin toiminnalle pysyvä, riippumattomuutta vahvistava perusrahoitusratkaisu vuodesta 2029 eteenpäin, ja sen myötä yhä tehokkaampi toimija digilukutaitoisemman, lähdekriittisemmän ja siten vahvemman suomalaisen kansalaisyhteiskunnan puolesta.

Uskomme, että Suomessa, suvereeniin naapuriinsa hyökänneen Venäjän vieressä, on löydettävissä tahoja, jotka haluavat rahoittaa Faktabaaria ja näin antaa panoksensa digiajan demokratian ja digisivistyksen puolesta. Polarisoituva maailma, jossa totalitarismi ja digivallan edustajat vahvistuvat, on uhka, joka vaatii uusia lähestymistapoja.

Kiitämme jo etukäteen tukijoitamme

Helsingissä, 6.11.2023

Avoin yhteiskunta ry:n hallitus:

Mikko Salo, pj., Joonas Pörsti, varapj.

Kari Kivinen, Minna Aslama-Horowitz, Aki-Mauri Huhtinen, Juha Leviäkangas, Mikko Norros Marianne Paasi, Harto Pönkä

“Vaikka Faktabaari on toimijana pieni, vahvat yhteistyöverkostot tekevät siitä kokoaan suuremman toimijan.” “Yhteiskunnallinen luottamus on Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkealla tasolla, mutta merkkejä polarisaation lisääntymisestä ja luottamuksen rapautumisesta näkyy meilläkin. Faktabaari on tärkeä palanen yhteiskunnan avoimuutta ja demokratiaa ylläpitävässä palapelissä.” (Faktabaarille 2023 myönnetyn tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon perusteluista.)

“Faktabaari on osoittanut välttämättömyytensä kriisitilanteissa ja demokratian saranakohdissa: vaalien alla, koronapandemian aikana ja Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan. Faktabaari on vakiinnuttanut asemansa journalistien, kasvattajien sekä muiden tiedonjakajien työkaluna ja kumppanina. Faktabaarilla ja sen perustaneella Avoin yhteiskunta ry:llä on kunnioitettava sivistyksellinen tavoite kehittäessään ja ylläpitäessään kansalaisten medialukutaitoa. Yhteydet merkittäviin kansainvälisiin verkostoihin, suomalaisiin yliopistoihin ja Sitraan ovat osaltaan taanneet Faktabaarin toiminnan laadukkuuden ja rajoja ylittävän vaikutuksen. Tietoja arvioidessaan Faktabaari tukeutuukin länsimaisen journalismin tiukimpiin standardeihin ja eettisiin periaatteisiin. Faktabaarin ainutlaatuinen työ tuo omalta tärkeältä osaltaan näkyväksi, kuinka avoimuuden ja totuudenmukaisen tiedon periaatteiden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja valppautta. Tästä työstä Kordelinin säätiö myöntää Faktabaarille sen ansaitsemantunnustuspalkinnon.” (Kordelinin 2023 palkinnon perusteluista. Alfred Kordelinin säätiö on yleishyödyllinen toimija, joka tukee työtä suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistystoiminnan hyväksi.)

Lisätietoa Faktabaarin ja tukiyhdistyksen toiminnasta löytyy sivustolta https://faktabaari.fi/avoinyhtk (mm. Avoin yhteiskunta ry:n toimintakertomukset).

info@faktabaari.fi

avoinyhtk@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.