Yle: Tulisijojen päästöjä koskeva säädös ei puutu saunankiukaisiin

Yle kertoi nettisivuillaan 22.5.2014, että EU:ssa on valmisteilla säädös, jossa on esitetty raja-arvoja uusille tehdastekoisille takoille, kamiinoille ja puuliesille. Säädös tulisi voimaan 2018 tai 2022, ja se vaikuttaisi sen jälkeen markkinoille tuleviin tehdasvalmisteisiin takkoihin ja muihin puulämmittimiin - ei saunankiukaisiin.

Väite pitää paikkansa.

Ylen jutussa viitataan niin sanottuun ekosuunnitteludirektiivin nojalla annettavaan täytäntöönpanosäädösehdotukseen, jota komissio parhaillaan valmistelee. Tämä täytäntöönpanosäädösehdotus koskee kiinteää polttoainetta käyttäviä paikallisia tilalämmittimiä, joiden teho on enintään 50 kilowattia. Tämän säädösehdotuksen soveltamisalan ulkopuolella ovat saunankiukaat.

Säädösehdotus koskee uusia tehdasvalmisteisia tilalämmittimiä, eli siinä asetetaan vaatimuksia, joita laitteiden valmistajien tulee saavuttaa laitteillaan ennen kuin laitteita voidaan saattaa markkinoille. Säädösehdotus ei koske olemassa olevia (vanhoja) laitteita. Tämän vuoksi ei ole oletettavaa että kuntiin palkattaisiin virkamiehiä mittaamaan savupiippujen päästöjä.

Yhteiseurooppalaisen säädösohjauksen osalta tulisijoja koskevia päästöjä käsitellään EcoDesign-direktiivissä (2009/125/EY). EcoDesign-direktiivin vaatimukset kohdistuvat tuotesuunnitteluun ja tuotteen ympäristövaikutusten huomioimiseen tuotteen koko elinkaaren aikana. Kyseiseen puitedirektiivin nojalla voidaan antaa eri tuoteryhmiä, kuten tulisijoja, koskevia määräyksiä, joissa otetaan kantaa tuotesuunnittelun ympäristövaatimuksiin. Määräykset eivät vaaranna puun käyttöä, vaan tukevat puun käytön lisäämistä siten, että samalla huolehditaan tulisijojen päästöistä ja hyötysuhteista. Nämä määräykset tulevat kohdistumaan uusiin säädösten voimaantulon jälkeen valmistettaviin tulisijoihin, eivätkä näin tee Suomessa jo käytössä olevia tulisijoja lainvastaisiksi. Määräykset tulevat koskemaan vain tehdasvalmisteisia tulisijoja, ei perinteisiä paikalla muurattuja tulisijoja.

Säädösehdotuksen käsittelyn vaiheessa on esillä ollut sen voimaantulo esimerkiksi vuonna 2018 tai 2022. Voimaantulovuosi on edelleen avoinna.

Jo nykyisin voimassa olevan lainsäädännön nojalla on mahdollista puuttua taajama-alueilla tapahtuvaan haitalliseksi koettuun puunpolttoon. Puun pienpolttoa sääteleviä lakeja ovat terveydensuojelulaki (TSL 763/1994), ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000), naapuruussuhdelaki (90/2000) ja järjestyslaki (612/2003). Ympäristönsuojelulain mukaan kunnat voivat antaa omia puun pienpolttoa koskevia määräyksiään, esimerkiksi ympäristönsuojelumääräyksiä (YSL 86/2000 19 §). Kunnan viranomainen voi antaa yksittäisen asunnon tulisijan käyttöä koskevia määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 86/2000 85 §) tai ääritilanteessa keskeyttää välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää välitöntä ympäristön pilaantumista aiheuttavan puunpolton, jollei haittaa voida muutoin poistaa tai riittävästi vähentää (YSL 86/2000 86 §).

Faktabaari selvitti jo aiemmin, että komissio valmistelee myös direktiiviä, joka koskee energiaksi poltettavan biomassan kestävyyskriteerejä. Ajatuksena on pitää huolta siitä, ettei puunpoltto tuhoa metsiä. Ehdotus koskee vain teollisia laitoksia, jotka tuottavat sähköä vähintään megawatin (1 000 kilowattia) tai lämpöä vähintään 2,5 megawatin (2 500 kilowattia) teholla. Saunojen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Puukiukaiden tehot liikkuvat 10–40 kilowatin tienoilla. Toisin sanoen sauna ja leivinuuni eivät mahdu määritelmään.

Faktabaarille on tullut Ylen juttua koskevaa palautetta, jossa on sekoitettu kaksi eri säännöstä.

Ylen jutussa viitattu säädös ei liity millään tavalla biomassan kestävyyskriteerejä käsittelevään direktiiviluonnokseen.

Poltettavan biomaassan kestävyyskriteerejä koskeva direktiiviluonnos koskee vain teollisia laitoksia- siis sekään ei koske saunankiukaita tai leivinuuneja.

Lisätietoja:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/125/EY energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista

Ylen juttu.

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.